miercuri, 13 nov 2019

Vă anunțăm

Iași, Hotel Unirea, 14 iunie 2013 Asociaţia .. mai multe >
Oradea, Hotel Continental Forum, 31 mai 2013 .. mai multe >

Parteneri

ELSA
UNPRL

Statutul asociaţiei

ASOCIATIA ROMANA DE DREPT PENTRU DEZVOLTARE IDLO ALUMNI

Asociatie non-politicà, independentà, fàrà scop lucrativ constituità In conformitate cu OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Sediul: Str Ion Campineanu nr. 25, et 7, ap 42, sector 1, BUCURESTI, ROMANIA

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

FORMA JURIDICA

Se constituie de càtre asociatii mentionati în anexa 1 «ASOCIATIA ROMANA DE DREPT PENTRU DEZVOLTARE IDLO ALUMNI», personà juridicà de drept privat, fàrà scop patrimonial, non politicà si independentà, în conformitate cu dispozitiile OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

DENUMIREA ASOCIATIEI

 1. Denumirea asociatiei este «ASOCIATIA ROMANA DE DREPT PENTRU DEZVOLTARE IDLO ALUMNI» denumità în continuare, Asociatia.
 2. Disponibilitatea denumirii Asociatiei a fost verificatà la Ministerul Justitiei, conform dovezii nr. 10123/06.02.2002.

 

SEDIUL ASOCIATIEI

 1. Sediul asociatiei este în România, la Bucuresti Str. Ion Campineanu, nr. 25, et. 7, ap 25, sector 1.
 2. Sediul Asociatie poate fi transferat în orice alt loc din România, pe baza hotàrârii Adunàrii Generale a Asociatilor, luatà potrivit legii si prezentului Statut.
 3. Societatea poate sà-si exercite activitatea prin filiale, create conform legii, în România.

 

DURATA ASOCIATIEI

Durata de functionare a Asociatiei este nelimitatà, începând de la data înscrierii sale în Registrul asociatiilor si fundatiilor. Aceastà duratà poate fi modificatà pe baza hotàrârii Adunàrii Generale a Asociatilor.

SCOPUL SI OBIECTIVELE

1. Asociatia are ca scop:

 • Aprofundarea si fundamentarea cunostintelor teoretice si aplicarea lor practicà în toate domeniile dreptului, cu precàdere, în domeniile dreptului international si în cele nou apàrute în peisajul juridic românesc.
 • Incurajarea si facilitarea utilizàrii resurselor si tehnicilor dreptului în procesul de dezvoltare.


2. Asociatia îsi propune, deasemenea, sà contribuie si la promovarea scopurilor si obiectivelor ORGANIZATIA INTERNATIONALA DE DREPTUL PENTRU DEZVOLTARE – IDLO cu sediul la Roma, numit în continuare IDLO, în colaborare cu toate categoriile de specialisti preocupate de dezvoltarea dreptului si cu autoritàtile nationale interesate, în special cu Ministerul Justitiei si cu Institutul National al Magistraturii, în spiritul unei depline deschideri càtre alte asociatii si formatiuni cu obiective similare.

3. Pentru îndeplinirea scopului propus Asociatia are ca obiective:

 • implicarea institutiilor, resurselor si a tuturor specialitàtilor din domeniul dreptului în procesul de dezvoltare economica si socialà ;
 • promovarea unor actiuni de cercetare si formare profesionalà în domeniile actuale ale dreptului ;
 • Implicarea în formarea expertilor si facilitarea accesului la documentatia didactica dobandita in urma participarii la programele IDLO.
 • implicarea în difuzarea si promovarea schimbului de opinii în domeniul teoretic si practic în ramurile de interes actual ale dreptului
 • dezvoltarea tehnicilor si capacitatilor de negociere in tranzactiile si relatiile economice internationale;

4. Mijloacele pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor mentionate cuprind printre altele:

 • Organizarea de reuniuni profesionale ale absolventilor IDLO si a altor practicieni si teoreticieni din domeniul dreptului ;
 • Dezvoltarea si mentinerea unor stranse legaturi intre absolventii IDLO si toate categoriile profesionale din domeniul dreptului atat din tara cat si din strainatate ;
 • Organizarea de cursuri, conferinte, sesiuni, stagii de practicà, scoli de varà, si realizarea de studii, cercetàri, editarea unor publicatii ;
 • Promovarea si dezvoltarea activitatilor IDLO,
 • Participarea la toate activitàtile având ca obiect strategii pentru o mai bunà coordonare a programelor de formare juridicà post-universitarà ;
 • Evaluarea impactului actiunilor de formare juridicà;

 

CAPITOLUL II. MEMBRII ASOCIATIEI

CALITATEA DE MEMBRU

 1. Asociatia se compune din membri si membri de onoare.
 2. Calitatea de membru se dobândeste de càtre orice persoanà care a absolvit cel putin un curs organizat de IDLO, care este de acord cu Statutul si si-a exprimat adeziunea de a deveni membru.
 3. Persoanelor care au avut o contributie deosebità, la diverse manifestàri organizate de IDLO sau de Asociatie, sau altor personalitàti din domeniul dreptului li se poate acorda calitatea de membru de onoare, de càtre Consiliului Director.

 

ÎNCETAREA CALITATII DE MEMBRU

1. Calitatea de membru al Asociatiei poate înceta prin deces, retragere sau excludere.
2. Retragerea se comunicà în scris Consiliului Director. Calitatea de membru a Asociatiei înceteazà în urma retragerii dupà trecerea unui termen de 15 zile de la depunerea acesteia, dacà petitionarul nu revine asupra deciziei.
3. Decizia excluderii unui membru se ia de Adunarea Generalà a Asociatilor (AGA) la propunerea Consiliului Director sau a unui numàr de 1/4 din membrii Asociatiei.
4. Sunt cauze de excludere urmàtoarele fapte:

 • Incàlcarea gravà a Statutului si a hotàrârilor AGA.
 • Producerea de prejudicii materiale sau morale Asociatiei.
 • Angajarea în actiuni si/sau activitàti ce contravin scopului si intereselor Asociatiei.
 • Neplata cotizatiei pe o perioadà de trei luni consecutiv.

5. Sàvârsirea uneia din faptele prevàzute la articolul 7 punctele a) – d), poate determina suspedarea calitàtii de membrual asociatiei de càtre Consiliul Director.

6. Ïn acest caz, Consiliul Director, dupà ce a luat la cunostintà, în orice mod, de abaterea sàvârsità, are obligatia sà comunice în scris, în terme de 48 de ore, persoanei în cauzà, abaterea sàvârsità si data proximei sedinte când se va discuta aceastà abatere, pentru a da posibilitatea acestei persoane sà-si facà apàràrile necesare.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

1. Membrii Asociatiei au urmàtoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat asupra programelor, proiectelor si activitàtilor Asociatiei.
 • Dreptul de a participa la toate manifestàrile organizate prin si de càtre Asociatie.
 • Dreptul de a se exprima liber în cadrul Asociatiei.
 • Dreptul de a vota în cadrul AGA.
 • Dreptul de a propune si dreptul de a fi ales în cadrul organelor de conducere ale Asociatiei.

2. Membrii Asociatiei au urmàtoarele obligatii:

 • Obligatia de a cunoaste si respecta Actul constitutiv, Statutul si celelalte documentele aprobate cu ocazia AGA,
 • Obligatia de a se informa, participa si promova interesele Asociatiei
 • Obligatia de a plàti cotizatia si alte taxe decise de AGA.
 • Obligatia de a participa la sedintele si adunàrile Asociatiei conform prezentului Statut.

 

CAPITOLUL III. ORGANELE ASOCIATIEI

STRUCTURA

Organele asociatiei sunt :

 1. Adunarea Generalà a Asociatilor (AGA),
 2. Consiliul Director (CD),
 3. Cenzorul

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

COMPONENTA SI ATRIBUTII

1. Adunarea Generalà este organul de conducere al Asociatiei. Ea este alcatuità din totalitatea membrilor.
2. Adunarea Generalà a Asociatilor are urmàtoarele atributii :

 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei ;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil ;
 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director ;
 • alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor Comisiei de Cenzori ;
 • înfiintarea de filiale ;
 • modificarea actului constitutiv si a statutului ;
 • dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ràmase dupa lichidare ;
 • aprobarea cuantumului cotizatiei de membru, la propunerea Consiliului Director ;
 • orice alte atributii prevàzute în actele normative ce guverneazà activitatea asociatiilor si fundatiilor sau în prezentul statut.

 

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

 1. Adunarea Generalà a Asociatilor este ordinarà si extrordinarà.
 2. Adunarea Generalà se întruneste în sedintà ordinarà cel putin o datà pe an, la convocarea Consiliului Director si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si a cenzorului.
 3. Întrunirea AGA are loc în luna ianuarie, dupà încheierea exercitiului financiar al anului precedent. Cu aceastà ocazie Consiliul Director va supune spre aprobarea AGA bilantul pe anul anterior si bugetul pentru anul în curs.
 4. Când din motive obiective AGA nu s-a putut întruni în luna ianuarie, sedinta anualà ordinarà va fi convocatà în cel mai scurt termen posibil.
 5. Adunarea Generalà poate fi convocatà în sedintà extraordinarà ori de câte ori este necesar, la initiativa Consiliului Director sau la solicitarea fàcutà în scris a cel putin 1/4 din numàrul membrilor.
 6. Convocarea AGA, cuprinzând locul, data si ordinea de zi a dezbaterilor, este comunicatà membrilor Asociatiei, prin grija Secretarului General, cel mai tàrziu cu 30 zile înainte de data programatà, prin orice mijloace (telefon, fax, scrisoare simplà, e-mail, etc). Un exemplar al convocàrii cuprinzând data, ora, locul si ordinea de zi a AGA va fi afisat în acelasi termen la sediul Asociatiei.
 7. Documentele aferente AGA vor fi puse la dispozitia membrilor, la cererea acestora, la sediul Asociatiei cu cel putin o sàptàmânà înainte de data stabilità pentru desfàsurarea AGA.

 

CVORUM SI MAJORITATE

 1. Adunarea Generalà se socoteste statutar întrunità în prezenta a jumàtate plus unu din numàrul total al asociatilor.
 2. În cazul în care la prima convocare cvorumul mentionat nu este îndeplinit, Adunarea se considerà convocatà din oficiu pentru a doua zi la aceeasi orà si in acelasi loc.
 3. La a doua convocare, Adunarea Generalà se socoteste legal întrunità si va putea delibera indiferent de numàrul asociatilor prezenti.
 4. Hotàrârile AGA sunt legal adoptate cu votul deschis al majoritatàtii simple a celor prezenti.
 5. Hotàrârile care vizeazà modificarea statutului sau a actului constitutiv vor fi luate numai cu votul a 2/3 din membrii prezenti la Adunarea respectivà.

 

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALA

 1. Fiecare asociat are dreptul sà participe la Adunarea Generalà si dispune de un singur vot.
 2. Asociatii care, din motive obiective, nu pot fi prezenti la lucràrile Adunàrii Generale, pot vota si prin corespondentà.
 3. Asociatii pot fi reprezentati în cadrul Adunàrii Generale de càtre persoane desemnate în acest scop în scris, prin telegramá, prin fax sau telex.
 4. Asociatii, membri ai Consiliului Director nu pot sà voteze în Adunàrile Generale care hotàrásc asupra responsabilitátii lor.
 5. Hotárârile Adunàrii Generale luate în mod valabil, sunt obligatorii si pentru asociatii absenti sau nereprezentati sau care au votat împotrivà
 6. Asociatul care, într-o anumità problemà supusà hotàrârii Adunàrii Generale a asociatilor, este interesat personal sau prin sotul sàu, ascendentii sau descendentii sài, rudele în linie colaterala sau afinii sài pânà la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
 7. Asociatul care încalcà dispozitiile alineatului anterior este ràspunzàtor de daunele cauzate Asociatiei dacà fàrà votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea cerutà.

PROCESUL VERBAL, DESFASURAREA SEDINTEI

 1. Adunarea Generalà a asociatilor este prezidatà de càtre Presedintele Asociatiei sau, în absenta sa, de càtre Vice-Presedinte, ori în absenta acestuia de càtre Secretarul General.
 2. Presedintele desemneazà, dintre asociati, unul sau doi secretari, care vor verifica lista de prezentà a asociatilor si vor întocmi procesul-verbal al sedintei.
 3. Procesul-verbal va fi semnat de càtre Presedinte sau înlocuitorul sàu si de càtre secretarul de sedintà, si va contine mentiunile aferente formalitàtilor de convocare, data si locul Adunàrii, asociatii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor, deciziile luate si, la cererea asociatilor, declaratiile fàcute de ei în timpul sedintei.
 4. Hotàrârile AGA, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în statut, pot fi atacate in justitie de càtre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotrivà si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotàrâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.

 

CONSILIUL DIRECTOR

ROLUL SI COMPONENTA

1. Consiliului Director este organul executiv al Asociatiei si asigurà punerea în executare a hotàrârilor Adunàrii generale a asociatilor si orienteaza politica generala a Asociatiei, in conformitate cu politica IDLO.
2. Consiliul Director este alcàtuit din 5 membrii alesi de Adunara Generalà pentru o perioadà de 2 ani. Pot fi membri ai Consiliului Director numai persoanele care si-au achitat cotizatia la zi.
3. Consiliul Director se preocupà sà mentinà un contact continuu cu membii Asociatiei, sà ia initiative si sà stimuleze munca activa in cadrul Asociatii. El ràspunde solidar in fata AGA de gestioanrea corecta si legala a patrimonioului Asociatiei si a celorlalte resurse ale Asociatiei.
4. Consiliul Director este alcàtuit din : Presedinte, 2 Vice-Presedinti, Secretar General si Trezorier.
5. Presedintele :

 • reprezintà Asociatia in raporturile cu orice persoanà fizicà sau juridicà,
 • conduce sedintele AGA si ale Consiliului Director,
 • vegheaza la respectarea Statutului si la punerea in aplicare a deciziilor,
 • încheie acte juridice în numele si pe seama Asociatiei
 • mentine legàtura cu organele administratiei publice centrale si/sau locale.

6. Vice-Presedintele

 • îndeplineste toate functiile presedintelui in cazul lipsei acestuia, sau în cazul în care este mandatat de acesta

7. Secretarul general

 • controleazà si coordoneazà diversele activitati ale Asociatiei.
 • este însarcinat cu mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu IDLO.
 • intocmeste rapoartele pentru Adunarea Generala.
 • tine corespondenta, procesele verbale si arhiva.

8. Secretarul General poate fi asistat si înlocuit în caz de absentà, de un Secretar Adjunct.
9. Trezorierul

 • efectueazà si tine evidenta operatiunilor financiare ale Asociatiei,
 • incaseaza cotizatiile,
 • întocmeste proiectul anual al bugetului si bilantantul anual.
 • regleazà operatiunile de incasari si plati decise de Consiliul director si întocmeste în fiecare an un raport privind situatia financiara a Asociatiei.
 • prezintà Presedintelui semestrial sau la cererea acestuia, toate documentele finaciar-contabile ale Asociatiei.
 • Are obligatia sà puna la dispozitia Cenzorului la cererea acestuia toate documentele solicitate

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DIRECTOR

 

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director :

 • prezintà Adunàrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioarà, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele programelor Asociatiei;
 • aprobà organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
 • hotàràste asupra schimbàrii sediului;
 • se preocupà de gàsirea surselor de finantare;
 • asigurà editarea de publicatii specifice;
 • decide asupra modului de utilizare a fondurilor în raport de obiectivele stabilite de Adunarea Generalà;
 • organizeazà întruniri cu organisme similare din tarà;
 • stabileste sanctiuni în caz de abatere a membrilor sài;
 • autorizeazà Presedintele si Trezorierul sà facà acte de dispozitie pentru bunurile imobile sau pentru investitii mai mari de 5000 EURO;
 • îndeplineste orice alte atributii prevàzute în statut sau stabilite de Adunarea Generalà.

 

FUNCTIONAREA CONSILIULUI DIRECTOR

 1. Consiliul Director se întruneste, ori de câte ori este nevoie, dar cel putin de patru ori în cursul unui an, la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 3 dintre membrii sài. Rezultatul acestor sedinte se consemneazà în Registrul de procese verbale constituit la sediul Asociatiei.
 2. Membrul Consiliului Director care, fàrà a avea o motivare temeinica lipseste la trei sedinte consecutive va fi considerat demis de catre Consiliul director si înlocuit conform prezentului Statut.
 3. Consiliul Director este întrunit statutar în prezenta a cel putin trei dintre membrii sài.
 4. În urma dezbaterilor Consiliul Director adoptà decizii, cu majoritate simplà de voturi.
 5. Asupra modului sàu de functionare, Consiliul Director poate elabora un Regulament Intern de Functionare, ce va fi supus aprobàrii Adunàrii Générale.

DISPOZITII SPECIALE

 1. Orice membru al Consiliului Director, care într-o anumità problemà supusà hotàrârii Consiliului Director este interesat personal sau prin sotul sàu, ascendentii sau descendentii sài, rudele în linie colateralà sau afinii sài pânà la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
 2. Orice membru al Consiliului Director care încalcà dispozitiile alineatului anterior este ràspunzàtor de daunele cauzate Asociatiei dacà fàrà votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea cerutà.
 3. Deciziile Consiliului Director, contrare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate în justitie de oricare dintre membrii sài, care nu a luat parte la sedinta respectivà, sau care a votat contra si a cerut sà se insereze aceasta în Procesul-Verbal de sedintà, în termen de 15 zile de la data când a luat cunostintà despre hotàrâre, sau de la data când a avut loc sedinta.

 

CENZORUL

DISPOZITII GENERALE

 1. Poate avea calitatea de cenzor persoana care are studii de specialitate economicà.
 2. Cenzorul este ales si revocat de Adunarea Generalà, pe o duratà de 2 ani si poate fi reales fàrà o limità a numàrului de mandate.
 3. Nici un membru al Consiliului Director nu poate avea calitatea de cenzor.

ATRIBUTII

1. Cenzorul are urmàtoarele atributii:

 • verificà modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 • Participà la sedintele Adunàrii Generale unde prezintà raportul anual;
 • poate participa la sedintele Consiliului Director fàrà drept de vot;
 • îndeplineste orice alte atributii prevàzute în statut sau stabilite de Adunarea Generalà, Consiliul Director sau Presedinte.

2. Cenzorul poate efectua un control intern al Asociatiei în orice moment iar Trezorierul are obligatia de a-i pune la dispozitie documentele financiare solicitate.

CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL SI VENITURILE

 

Patrimoniul

 1. La data constituirii Asociatia are un patrimoniu de 3.000.000 lei.
 2. Patrimoniul Asociatie poate fi màrit ulterior prin oricare din mijlocele permise de lege.

 

Veniturile

Veniturile Asociatiei provin din :

 • cotizatiile membrilor;
 • donatii, sponsorizàri si legate fàcute de persoane fizice sau juridice;
 • venituri realizate din activitàti economice directe;
 • subventii acordate de stat sau unitati administrative, de institutii publice romanesti si institutii sau organisme internationale;
 • orice alte resurse care sunt in conformitate cu legile in vigoare.

 

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Conditii de dizolvare

Asociatia se dizolvà în urmàtoarele situatii:

 • Prin hotàrârea Adunàrii Generale a Asociatilor luatà cu o majoritate de 2/3 din numàrul voturilor statutar exprimate.
 • In cazul neîndeplinirii dispozitiilor normative în vigoare ce reglementeazà activitatea asociatiilor si fundatiilor.
 • realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
 • prin hotàrâre judecàtoreascà:
 • când scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 • când realizarea scopului este urmarità prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • când Asociatia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • când Asociatia a devenit insolvabila.

 

DESTINATIA BUNURILOR

 1. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ràmase în urma lichidàrii nu se pot transmite càtre persoane fizice.
 2. Bunurile Asociatiei vor fi transmise càtre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemànàtor, prin procedura donatiei, pe bazà de proces verbal de predare – preluare semnat de toti membrii Consiliului Director, precum si de Cenzor.

Copyright © 2013 ARDD Toate drepturile rezervate.

Hartă site Termeni și condiții RSS
Web Design si Gazduire web